Ons OLV opvoedingsproject is gebaseerd op de vijf pijlers van het katholiek basisonderwijs:

Werken aan de schooleigen christelijke identiteit

Onze school is een katholieke dialoogschool met respect voor de de overtuiging van iedereen zonder onze eigenheid te verloochenen.
Ze maakt deel uit van de parochiegemeenschap en streeft naar samenwerking met de afgevaardigden van het parochieteam.
Wij laten via de lessen godsdienst de leerlingen kennismaken met het leven en de leer van Christus.
De Christelijke zingeving doordringt echter het hele schoolgebeuren. De lessen godsdienst worden gegeven door de klastitularis.

We vinden het belangrijk dat de kinderen leren zich een eigen mening te vormen en tegelijk het standpunt
van anderen (zoals ouders en vrienden) als waardevol blijven beschouwen en respecteren.
De leerlingen nemen deel aan de bezinningsmomenten die binnen schoolverband worden gehouden.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof voorleven.
Van de ouders wordt minstens verwacht dat ze loyaal zijn tegenover het geheel van de geloofsopvoeding
dat aan de kinderen wordt gebracht (geen antihouding).

De school wil tevens sociale gezindheid opwekken en hen meer sociaal vaardig maken.
Kinderen wordt geleerd om te gaan met de gevoelens en de eigenheid van de anderen.
Wij begeleiden de kinderen bij het ontdekken en beleven van attitudes en waarden die belangrijk zijn om zich later
als volwaardige en gelukkige mensen te kunnen engageren zoals wellevendheid, solidariteit, eerbied, vertrouwen,
enthousiasme, esthetische en religieuze zingeving. Alle leerkrachten helpen de kinderen in hun groeiproces.

Wij willen in onze school oog hebben voor de derde en vierde wereld. Waar mogelijk zal actieve aandacht en inzet
voor de derde en vierde wereld aangemoedigd worden. Een plan-kind, Damiaanactie, wereldwinkel, welzijnszorg, 
Broederlijk Delen, 11-11-11, …

Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

Kinderen kunnen, durven en mogen hun eigen gevoelens op verschillende vlakken uiten.
Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn persoonlijkheid en mogelijkheden.
Er is begrip, geduld en maximale ondersteuning van de zwakkeren. 
Er wordt voor passende uitbreidende uitdagingen gezorgd voor sterke leerlingen.

Wij steven ernaar om steeds aan te sluiten bij de belangstelling en leefwereld van het kind.
De school poogt de leerlijnen binnen de school zo uit te zetten dat een continu leerproces ontstaat in alle aspecten
van de kinderlijke ontwikkeling. Bij de keuze van de leermiddelen en de organisatie van het klasleven proberen
wij deze continuïteit te behouden.

De school wil een evenwichtige ontwikkeling van het kind nastreven.
Dit houdt in dat naast de verstandelijke ontwikkeling, ook voldoende aandacht uitgaat naar muzische,
manuele en lichamelijke vaardigheden. De leerlingen krijgen kansen tot expressie en creatieve ontwikkeling.
OLV is een bewegingsgezinde basisschool, dus sport en spel komen ruim aan bod.

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende aanpak

Alle leerkrachten moeten inzichtelijk, didactisch en pedagogisch onderlegd zijn en op verantwoorde en aangepaste manier het
totale kind alle kansen tot ontplooiing geven.
Alle leerkrachten engageren zich ertoe op een kindvriendelijke manier met de leerlingen te werken.
Dit houdt in dat:
leerkrachten steeds opnieuw het nodige geduld kunnen opbrengen voor "alle" leerlingen;
leerlingen in een positief stimulerend klimaat worden begeleid;
eventuele maatregelen motiverend, zinvol en opvoedend moeten zijn elke vorm van intimidatie 
(o.a. lichamelijke) een absolute taboe is in de school.
Concurrentie tussen de leerlingen onderling wordt te allen prijze vermeden. 
Elkeen tracht zijn eigen beste beentje voor te zetten. 
Elk kind wordt in de eerste plaats met zich zelf vergeleken en niet met de groep. 
De eigen evolutie van belang. Dat uit zich ook in ons rapportsysteem waarin we gewenste minimum stellen, niet het klasgemiddelde.

Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

Zorg dragen voor elk kind, zodat die graag naar school komt. Dat is de geest van ons schoolgebeuren.
Elke leerkracht streeft ernaar een sfeer van vertrouwen te scheppen, een "thuis" in de klas.
Vandaar het belang dat elke leerkracht een luisterend oor en een groot hart heeft voor elk kind.  
De leerkracht doet er toe en is de spil van het klasgebeuren!

Wij proberen een sfeer te scheppen waar ieder kind zich aanvaard voelt, ongeacht zijn uiterlijk, voorkomen, sociale of culturele achtergrond.
Welbevinden is de beste grond voor goed functioneren en leren.
Er wordt via de zorgverbreding extra aandacht besteed aan ieder die extra zorg behoeft, op welke manier dan ook:
op leervlak, sociaal, emotioneel, fysiek. Die zorgverbreding wordt gerealiseerd voornamelijk in de klas, gestuurd door een breed zorgteam, over de grens van KO en LO, in één lijn.
Het zorgteam is de motor van de handelingsgerichte aanpak:
hoe handel ik bij dit kind, in deze situatie, bij deze leerkracht en met deze thuis.

De leerlingen worden gevolgd door de klasleerkracht via de dagelijkse werking, observaties, toetsen.
Het kindvolgsysteem als extra feedback, wordt afgetoetst aan de bevindingen van de klasleerkracht zodat
mogelijke problemen tijdig opgespoord kunnen worden en interne of externe hulp ingeroepen worden, indien nodig.
Deze opvolging gebeurt in overleg (zorgoverleg en MDO) indien nodig in samenwerking met het CLB.

Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

De leerkrachten streven ernaar, met een positieve ingesteldheid naar elkaar toe, mee te helpen bouwen aan een "werkmilieu" 
waar elke collega aanvaard en gerespecteerd wordt en waar ieder zich goed voelt.

Het teamgebeuren is de motor van het schoolgebeuren.
Een heel team van personeelsleden maakt de school: leerkrachten, secretariaat, poets, preventie, klus, zorg, directie.

Als schoolgemeenschap trachten we de ouders als actieve partner te betrekken in het schoolbeleid.
Alle leerkrachten maken tijd voor waardevolle communicatie met ouders: informatief via thema-ideetje,
agenda, rapporten, in partnerschap via oudercontacten, ouderraad. Wij zien opvoeding als een groepsgebeuren en
ouders vormen een belangrijke gesprekspartner voor de leerkrachten. We betrekken ouders zoveel mogelijk actief in het
handelingsgericht werken met een kind.

Tevens streven de leerkrachten naar verdere uitbouw en verbetering van de vakbekwaamheid.
Ze staan open voor vernieuwing en maken hierbij in de mate van het mogelijke gebruik van begeleiding en navorming die wordt aangeboden.
We proberen als school door de positieve relatie met de kinderen hen op te voeden tot volwaardige mensen in een open sfeer.
Leerkrachten hebben oog voor familiale en sociale achtergronden van de anderen.

Het schoolgebeuren is gebed in een gemeenschap met vele partners: een scholengemeenschap KSAS, de buurt,
de parochie, de gemeente, de ouderraad, de schoolraad, schoolbestuur, de aanwezige sportclub, het kinderkoor, enz.


Voor het hele OLV team

Ann Osselaer