Waar ligt onze focus op in 2023-2024?

Zoals elk jaar leggen we de focus op een deeltje van ons pedagogisch en didactisch handelen en begeleiden. We halen deze focus uit reflecties met de inspectie, gesprekken met kinderen, ouders en uit voor de hand zijnde officiële gegevens en toetsen.

Dit schooljaar gaan we met de hele school werken aan:
verbindende communicatie, gevoelens (KO), herstelgerichte conflicthantering.
We sleutelen daarvoor verder aan ons anti-pestplan, zetten in op diversiteit, preventie & herstel en cyberpesten wordt besproken vanaf het vierde leerjaar.

In de kleuterschool zetten we verder in op taal via begrijpend luisteren en op wiskundig taalgebruik.
De kleuterleerkrachten zullen een nascholing volgen rond rijke rekentaal in de klas.
In de lagere school ligt de focus op effectieve didactiek en ook hierrond wordt nageschoold.