Wie zijn wij?

In onze school ontmoeten leerlingen van 2,5 jaar tot 12 jaar,
ouders en personeel elkaar vanuit een evangelische inspiratie.
Het unieke van elke mens en de verbondenheid tussen mensen vormen
het fundament van ons onderwijs.
We steven naar een hechte, liefdevolle schoolthuis waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.
Er is plaats is voor open communicatie in respect en dialoog.                                                                                                     

Katholieke open dialoogschool met een sterke traditie
Open blik op de wereld
School voortdurend in beweging
Kwantiteit, maar vooral kwaliteit
Familiale school met twee kleutervestigingen waarvan een in het dorpscentrum en 
één in een landelijke, groene omgeving buiten de dorpskern

Kleuter- en lagere school op mekaar afgestemd
Kleuterschool met mengklassen voor peuters en kleuters (= mekaar leren, zelfstandigheid stimuleren)

Zin in leren

Onze leermethoden worden voortdurend bijgestuurd
Leren in hoeken
Leren met leermakkers
Coöperatieve werkvormen

Aandacht voor de motorische ontwikkeling van alle kinderen: sport en bewegen staat centraal,
motoriekkoffers bij kleuters en eerste leerjaar, fietsen in de kleuterschool, schrijfdans, zwemmen, sportweek, extra beweegmomenten …

Creatief-muzisch: de toekomst is aan creatieve mensen
Muzisch Frans van eerste kleuterklas tot het vierde leerjaar, 
Franse taal in derde graad 

Zin in leven

Aandacht voor het leer- én het leefproces
Een verbindend schoolklimaat met aandacht voor 
socio-emotionele vaardigheden en een herstelgerichte aanpak
Open, transparante en verbindende communicatie
Oog voor de eigenheid van elk kind
Een krachtig zorgteam als motor van een sterk team leerkrachten, jong van geest
Zorg voor leerlingen door zorg voor leerkrachten

ICT

Kinderen wapenen voor de toekomst: ICT als krachtig leermiddel  
Touchscreens in alle kleuterklassen 
Digitale borden in alle klassen lagere school 
Elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een eigen Chromebook
In de overige klassen zijn er iPads en laptops ter beschikking die vooral tijdens het hoekenwerk gebruikt worden
Lessen rond veilig omgaan met sociale netwerken worden in het lespakket van de derde graad geïntegreerd

In opbouw

School in opbouw
Bouwen aan een groeiende groep leerlingen en de kwaliteit blijven verzekeren
Bouwen aan een nieuw, jong dynamisch team
School in bouwfase: vernieuwing van de accommodatie
MOS-school: aandacht voor de veiligheid van al onze kinderen met een extra oog voor hun 
Leefmilieu (Milieuzorg Op School)

Partners

Ouders als partners in het leer- en leefproces: belang van communicatie via website, Gimme (communicatieplatform), facebookpagina,
thema-ideetje, uitgebreide zorgvuldige rapportering in de lagere school, minstens drie oudercontacten per schooljaar, een nieuwsflash, …

Kinderen als partners in het schoolbeleid: we verhogen de participatie van de leerlingen door een open sfeer en met meer inspraak via de leerlingenraad

Participatieve school: goede verstandhouding en samenwerking met alle participanten
(het schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap, externe partners)

 

Wil je nog meer info? Lees dan zeker onze krachtlijnen na.

Voor het hele OLV team

Ann Osselaer